Hetlandsskogen transformatorstasjon

North Sea Energy Park er under planlegging i Hetlandsskogen.

Industriområdet vil legge til rette for etablering av kraftkrevende industri med tilhørende infrastruktur på ca. 2500 daa i Bjerkreim kommune. Det er planlagt ny strømforsyning fra Bjerkreim transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon i Hetlandsskogen. Industriområdet vil ha et effektbehov som ikke kan dekkes av eksisterende infrastruktur.

Hetlandsskogen transformatorstasjon er planlagt etablert i nordenden inne på industriområdet, vest for Statnetts 300kV luftlinje. Transformatorstasjonen vil i første omgang utelukkende forsyne North Sea Energy Park.

Transformeringseffekten vil økes gradvis i takt med opptrappingen av last som tilkobles. I første trinn er det søkt anleggskonsesjon for transformatorstasjonen bestående av tre 50 MVA 132/22 kV transformatorer med samlet effekt på 150 MVA.

Fremdrift

Hetlandsskogen transformatorstasjon ble konsesjonssøkt 04.02.2021 og ligger for tiden i kø for behandling hos NVE.

Så snart søknaden kommer under behandling hos NVE, vil den gå ut på høring. Videre vil prosessen følge normal saksgang A, som du kan lese mer om her.

Dokumenter

Dokumenter vil bli publisert her når konsesjonssøknad går ut på høring.

    Status

    • 04.02.2021: Konsesjonssøknad oversendt NVE