Bjerkreim  – Hetlandsskogen

North Sea Energy Park er under planlegging i Hetlandsskogen.

Industriområdet vil legge til rette for etablering av kraftkrevende industri med tilhørende infrastruktur på ca. 2500 daa i Bjerkreim kommune. Det er planlagt ny strømforsyning fra Bjerkreim transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon i Hetlandsskogen. Industriområdet vil ha et effektbehov som ikke kan dekkes av eksisterende infrastruktur.

Den nye strømforsyningen vil bestå av to parallelle 132kV luftledninger som vil bygges fra Bjerkreim transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon inne på industriområdet. Luftledningene planlegges som to separate masterekker i trasé langs eksisterende transmisjonsnettlinje mellom Bjerkreim- og Kjelland transformatorstasjon.

Hetlandsskogen transformatorstasjon er planlagt etablert inne på industriområdet, og vil i utgangspunktet utelukkende forsyne North Sea Energy Park.

 

  • 132kV luftlinje
  • 5,6km
  • 300MW
Fremdrift

Luftledningen mellom Bjerkreim og Hetlandsskogen ble konsesjonssøkt 27.11.2020 og ligger for tiden i kø for behandling hos NVE.

Så snart søknaden kommer under behandling hos NVE, vil den gå ut på høring. Videre vil prosessen følge normal saksgang A, som du kan lese mer om her.

Dokumenter

Dokumenter vil bli publisert her når konsesjonssøknad går ut på høring.

    Status

    • 27.11.2020: Konsesjonssøknad oversendt NVE