Birkemoen transformatorstasjon

Ny reguleringsplan for Røysland industriområde II er under utarbeidelse. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av dagens regulerte industriområde på Røysland.

Ved en utvidelse av industriområdet kan det bli behov for mer effekt enn dagens infrastruktur kan levere, og i denne forbindelse er det planlagt ny strømforsyning fra Bjerkreim transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon på Birkemoen.

Ny transformatorstasjon er planlagt etablert inne på industriområdet, og vil i første omgang forsyne ny industri på Røysland. Transformatorstasjonen er planlagt tilknyttet Bjerkreim transformatorstasjon via en ny 132kV luftledning. 

I første omgang er det den nye industrien som vil forsynes fra transformatorstasjonen, men på sikt kan også Bjerkreims resterende forbruk forsynes fra stasjonen og tiltaket vil i så måte forbedre forsyningssikkerheten til Bjerkreim betydelig. 

Fremdrift

Konsesjonssøknaden for ny transformatorstasjon på Birkemoen er for tiden under utarbeidelse. Søknaden forventes ferdigstilt, og oversendt til NVE, tidlig høst 2021.

Dokumenter

Dokumenter vil bli publisert her når konsesjonssøknad går ut på høring.

    Status

    • Konsesjonssøknad er for tiden under utarbeidelse.